(028) 38687 661
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )1/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )2/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )3/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )4/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )5/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )6/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )7/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )8/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )9/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )10/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )11/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )12/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )13/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )14/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )15/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )16/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )17/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )18/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )19/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )20/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )21/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )22/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )23/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )24/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )25/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )26/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )27/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )28/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )29/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )30/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )31/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )32/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )33/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )34/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )35/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )36/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )37/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )38/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )39/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )40/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )41/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )42/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )43/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )44/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )45/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )46/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )47/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )48/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )49/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )50/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )51/51
 • 1/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )1/51
 • 2/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )2/51
 • 3/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )3/51
 • 4/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )4/51
 • 5/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )5/51
 • 6/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )6/51
 • 7/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )7/51
 • 8/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )8/51
 • 9/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )9/51
 • 10/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )10/51
 • 11/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )11/51
 • 12/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )12/51
 • 13/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )13/51
 • 14/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )14/51
 • 15/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )15/51
 • 16/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )16/51
 • 17/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )17/51
 • 18/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )18/51
 • 19/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )19/51
 • 20/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )20/51
 • 21/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )21/51
 • 22/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )22/51
 • 23/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )23/51
 • 24/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )24/51
 • 25/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )25/51
 • 26/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )26/51
 • 27/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )27/51
 • 28/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )28/51
 • 29/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )29/51
 • 30/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )30/51
 • 31/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )31/51
 • 32/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )32/51
 • 33/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )33/51
 • 34/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )34/51
 • 35/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )35/51
 • 36/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )36/51
 • 37/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )37/51
 • 38/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )38/51
 • 39/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )39/51
 • 40/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )40/51
 • 41/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )41/51
 • 42/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )42/51
 • 43/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )43/51
 • 44/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )44/51
 • 45/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )45/51
 • 46/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )46/51
 • 47/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )47/51
 • 48/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )48/51
 • 49/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )49/51
 • 50/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )50/51
 • 51/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )51/51
 • 439 xem
Chi tiết Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )
Hình chụp mẫu thật của những phiến đá marble đẹp nhất ! Đùa thôi, đó là những viên gạch khổ lớn 90 x 180 cm, công nghệ quá xuất sắc khiến ta không thể nào phân biệt nổi là gạch hay đá. Với những ưu điểm vật lý của gạch porcelain, lấy hết nét đẹp của đá tự nhiên cộng với khổ lớn sang trọng, đẳng cấp. Đây quả là option cực tốt để lát sàn cho các công trình cao cấp. Xem chi tiết sản phẩm ...
Sản Phẩm cùng loại

Gạch Vuông / V30-004

(0) Giá liên hệ

Gạch Vuông

(0) Giá liên hệ
Sản phẩm liên quan

Gạch Bông Lục Giác

(0) Giá liên hệ

Gạch Bông

(0) Giá liên hệ

Gạch Trang Trí 3d

(0) 1,175,000 đ

Lát Sàn

(0) Giá liên hệ

Gạch Ốp Trang Trí

(0) Giá liên hệ
Sản Phẩm mới

Gạch Trang Trí 3d

(0) 1,175,000 đ

Gạch Ốp Trang Trí

(0) Giá liên hệ

Gạch Bông Cổ Giá Rẻ

(0) 200,000 đ ( - 50000đ )
250,000đ

Gạch Bông 01

(0) 470,000 đ
Đánh giá
(0 Đánh giá)
Xem thêm đánh giá
Đánh giá

Gạch Khổng Lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )

Hình chụp mẫu thật của những phiến đá marble đẹp nhất ! Đùa thôi, đó là những viên gạch khổ lớn 90 x 180 cm, công nghệ quá xuất sắc khiến ta không thể nào phân biệt nổi là gạch hay đá. Với những ưu điểm vật lý của gạch porcelain, lấy hết nét đẹp của đá tự nhiên cộng với khổ lớn sang trọng, đẳng cấp. Đây quả là option cực tốt để lát sàn cho các công trình cao cấp. xem thêm...

Thông số

90x180cm xương porcelain dày, mỗi viên nặng 45kg, đóng thùng 2 viên.

Sản Phẩm giảm giá
Hãy gửi hình ảnh công trình, file dự toán để nhận báo giá chi tiết và tư vấn tốt nhất cho bạn. Lưu ý chấp nhận định dạng file (.png,.gif,.jpg,.doc,.xsl,.pdf)
key

Thông tin bài viết sản phẩm: tạo tài khoản hoặc đăng nhập để được tư vấn những thông tin và mẫu mới nhất

Bằng cách đăng nhập, bạn có thể xem được thông tin đầy đủ về bài viết, đặt câu hỏi tư vấn nhanh, giới thiệu sản phẩm của mình trên KIENTRUC.com

Đăng nhập Tạo một tài khoản

Đặt câu hỏi tư vấn