(028) 38687 661
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )1/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )2/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )3/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )4/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )5/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )6/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )7/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )8/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )9/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )10/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )11/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )12/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )13/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )14/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )15/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )16/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )17/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )18/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )19/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )20/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )21/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )22/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )23/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )24/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )25/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )26/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )27/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )28/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )29/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )30/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )31/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )32/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )33/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )34/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )35/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )36/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )37/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )38/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )39/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )40/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )41/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )42/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )43/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )44/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )45/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )46/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )47/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )48/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )49/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )50/51
 • Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )51/51
 • 1/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )1/51
 • 2/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )2/51
 • 3/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )3/51
 • 4/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )4/51
 • 5/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )5/51
 • 6/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )6/51
 • 7/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )7/51
 • 8/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )8/51
 • 9/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )9/51
 • 10/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )10/51
 • 11/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )11/51
 • 12/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )12/51
 • 13/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )13/51
 • 14/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )14/51
 • 15/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )15/51
 • 16/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )16/51
 • 17/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )17/51
 • 18/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )18/51
 • 19/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )19/51
 • 20/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )20/51
 • 21/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )21/51
 • 22/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )22/51
 • 23/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )23/51
 • 24/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )24/51
 • 25/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )25/51
 • 26/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )26/51
 • 27/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )27/51
 • 28/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )28/51
 • 29/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )29/51
 • 30/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )30/51
 • 31/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )31/51
 • 32/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )32/51
 • 33/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )33/51
 • 34/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )34/51
 • 35/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )35/51
 • 36/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )36/51
 • 37/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )37/51
 • 38/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )38/51
 • 39/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )39/51
 • 40/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )40/51
 • 41/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )41/51
 • 42/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )42/51
 • 43/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )43/51
 • 44/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )44/51
 • 45/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )45/51
 • 46/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )46/51
 • 47/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )47/51
 • 48/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )48/51
 • 49/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )49/51
 • 50/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )50/51
 • 51/51 Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )51/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )1/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )2/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )3/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )4/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )5/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )6/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )7/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )8/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )9/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )10/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )11/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )12/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )13/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )14/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )15/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )16/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )17/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )18/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )19/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )20/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )21/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )22/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )23/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )24/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )25/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )26/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )27/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )28/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )29/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )30/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )31/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )32/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )33/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )34/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )35/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )36/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )37/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )38/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )39/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )40/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )41/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )42/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )43/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )44/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )45/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )46/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )47/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )48/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )49/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )50/51

Gạch khổng lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 )51/51

Mô tả sản phẩm

Hình chụp mẫu thật của những phiến đá marble đẹp nhất ! Đùa thôi, đó là những viên gạch khổ lớn 90 x 180 cm, công nghệ quá xuất sắc khiến ta không thể nào phân biệt nổi là gạch hay đá.
Với những ưu điểm vật lý của gạch porcelain, lấy hết nét đẹp của đá tự nhiên cộng với khổ lớn sang trọng, đẳng cấp. Đây quả là option cực tốt để lát sàn cho các công trình cao cấp.

Thông số sản phẩm

90x180cm xương porcelain dày, mỗi viên nặng 45kg, đóng thùng 2 viên.

Chi tiết sản phẩm

Lấy cảm hứng từ các chủng đá marble với nhiều lựa chọn màu sắc, thậm chí có cả vân gỗ và bê tông, gạch khổng lồ 90x180cm đang là xu thế mới. Nó mô tả đầy đủ nét đẹp của tự nhiên với sự tài tình từ thiết kế Ý, sự để cao chất lượng đến mức hoàn mỹ của nhà sản xuất.
Giá thị trường : 2tr/m2, khuyến mãi 40% cho khách ký HĐ tháng 12 chỉ còn 1,2tr/m2. 

 

-> Tại sao bạn mua hàng qua shop.KIENTRUC.com ? 

1. Sản phẩm được nhiều Kiến Trúc Sư, Nội Thất, Nhà Thầu đã sử dụng qua cho các công trình nên được chọn lọc tốt, bền, thẫm mỹ, xuất sứ rõ ràng. 1 đổi 1 nếu sản phẩm không hài lòng, kém chất lượng. Trả hàng miễn phí nếu quí khách không hài lòng.

2. KIENTRUC.com là đối tác Uy Tín chuyên ngành kiến trúc xây dựng chịu trách nhiệm chọn lọc lựa chọn phân phối trực tiếp từ các đại lý uy tín đã có kiểm chứng mua hàng lâu năm và xưởng sản xuất giá gốc kĩ tính chất lượng nên chiết khấu % cho khách hàng cao nhất trên từng sản phẩm. Và chịu trách nhiệm sản phẩm trực tiếp, đổi trả, đền bù, bảo hành nếu khách hàng phát hiện sản phẩm không uy tín.

3. Hàng hoá được nhân viên có chuyên môn trong ngành kiến trúc-nội thất của shop.KIENTRUC.com kiểm tra chọn mẫu mã đẹp từ nhà cung cấp test kiểm tra tính năng hữu dụng sử dụng cho nhiều công trình, khách hàng có thể xem hàng mẫu bất cứ ở đâu có showroom trưng bày sản phẩm của các nhà cung cấp đã ký hợp tác với shop.KIENTRUC.com

4. Đội ngũ shop.KIENTRUC.com đồng thời là nhà thầu lớn trong ngành Kiến Trúc Xây Dựng nên có kinh nghiệm tư vấn lựa chọn sản phẩm đẹp, chất lượng và đảm bảo uy tín hợp đồng thương mại lớn cho các Villa, Resort, Hotel. Sẵn sàng hoàn tiền 100% nếu phát hiện các đối tác của KIENTRUC.com gian lận trong thương mại, thiếu trách nhiệm.

* Mọi phản hồi, khiếu nại vui lòng gọi Hotline: 0937 66 99 66

Tags sản phẩm
Sản Phẩm cùng loại

Gạch Vân Gỗ 3d

(0) Giá liên hệ

Gạch Vuông / V30-004

(0) Giá liên hệ

Gạch Vuông

(0) Giá liên hệ
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới
Đánh giá
(0 Đánh giá)
Xem thêm đánh giá
Đánh giá

Gạch Khổng Lồ 90x180cm ( Tel 0938 94 04 04 ) PA8127

 • Giá: 1,200,000 đ

  Tiết kiệm: 40%
  Giá thị trường: 2,000,000 đ

phan văn sử

606/38/24 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

Thương hiệu GẠCH QUỐC TẾ TPS