(028) 38687 661
 • Đá thạch anh Vicostone1/129
 • Đá thạch anh Vicostone2/129
 • Đá thạch anh Vicostone3/129
 • Đá thạch anh Vicostone4/129
 • Đá thạch anh Vicostone5/129
 • Đá thạch anh Vicostone6/129
 • Đá thạch anh Vicostone7/129
 • Đá thạch anh Vicostone8/129
 • Đá thạch anh Vicostone9/129
 • Đá thạch anh Vicostone10/129
 • Đá thạch anh Vicostone11/129
 • Đá thạch anh Vicostone12/129
 • Đá thạch anh Vicostone13/129
 • Đá thạch anh Vicostone14/129
 • Đá thạch anh Vicostone15/129
 • Đá thạch anh Vicostone16/129
 • Đá thạch anh Vicostone17/129
 • Đá thạch anh Vicostone18/129
 • Đá thạch anh Vicostone19/129
 • Đá thạch anh Vicostone20/129
 • Đá thạch anh Vicostone21/129
 • Đá thạch anh Vicostone22/129
 • Đá thạch anh Vicostone23/129
 • Đá thạch anh Vicostone24/129
 • Đá thạch anh Vicostone25/129
 • Đá thạch anh Vicostone26/129
 • Đá thạch anh Vicostone27/129
 • Đá thạch anh Vicostone28/129
 • Đá thạch anh Vicostone29/129
 • Đá thạch anh Vicostone30/129
 • Đá thạch anh Vicostone31/129
 • Đá thạch anh Vicostone32/129
 • Đá thạch anh Vicostone33/129
 • Đá thạch anh Vicostone34/129
 • Đá thạch anh Vicostone35/129
 • Đá thạch anh Vicostone36/129
 • Đá thạch anh Vicostone37/129
 • Đá thạch anh Vicostone38/129
 • Đá thạch anh Vicostone39/129
 • Đá thạch anh Vicostone40/129
 • Đá thạch anh Vicostone41/129
 • Đá thạch anh Vicostone42/129
 • Đá thạch anh Vicostone43/129
 • Đá thạch anh Vicostone44/129
 • Đá thạch anh Vicostone45/129
 • Đá thạch anh Vicostone46/129
 • Đá thạch anh Vicostone47/129
 • Đá thạch anh Vicostone48/129
 • Đá thạch anh Vicostone49/129
 • Đá thạch anh Vicostone50/129
 • Đá thạch anh Vicostone51/129
 • Đá thạch anh Vicostone52/129
 • Đá thạch anh Vicostone53/129
 • Đá thạch anh Vicostone54/129
 • Đá thạch anh Vicostone55/129
 • Đá thạch anh Vicostone56/129
 • Đá thạch anh Vicostone57/129
 • Đá thạch anh Vicostone58/129
 • Đá thạch anh Vicostone59/129
 • Đá thạch anh Vicostone60/129
 • Đá thạch anh Vicostone61/129
 • Đá thạch anh Vicostone62/129
 • Đá thạch anh Vicostone63/129
 • Đá thạch anh Vicostone64/129
 • Đá thạch anh Vicostone65/129
 • Đá thạch anh Vicostone66/129
 • Đá thạch anh Vicostone67/129
 • Đá thạch anh Vicostone68/129
 • Đá thạch anh Vicostone69/129
 • Đá thạch anh Vicostone70/129
 • Đá thạch anh Vicostone71/129
 • Đá thạch anh Vicostone72/129
 • Đá thạch anh Vicostone73/129
 • Đá thạch anh Vicostone74/129
 • Đá thạch anh Vicostone75/129
 • Đá thạch anh Vicostone76/129
 • Đá thạch anh Vicostone77/129
 • Đá thạch anh Vicostone78/129
 • Đá thạch anh Vicostone79/129
 • Đá thạch anh Vicostone80/129
 • Đá thạch anh Vicostone81/129
 • Đá thạch anh Vicostone82/129
 • Đá thạch anh Vicostone83/129
 • Đá thạch anh Vicostone84/129
 • Đá thạch anh Vicostone85/129
 • Đá thạch anh Vicostone86/129
 • Đá thạch anh Vicostone87/129
 • Đá thạch anh Vicostone88/129
 • Đá thạch anh Vicostone89/129
 • Đá thạch anh Vicostone90/129
 • Đá thạch anh Vicostone91/129
 • Đá thạch anh Vicostone92/129
 • Đá thạch anh Vicostone93/129
 • Đá thạch anh Vicostone94/129
 • Đá thạch anh Vicostone95/129
 • Đá thạch anh Vicostone96/129
 • Đá thạch anh Vicostone97/129
 • Đá thạch anh Vicostone98/129
 • Đá thạch anh Vicostone99/129
 • Đá thạch anh Vicostone100/129
 • Đá thạch anh Vicostone101/129
 • Đá thạch anh Vicostone102/129
 • Đá thạch anh Vicostone103/129
 • Đá thạch anh Vicostone104/129
 • Đá thạch anh Vicostone105/129
 • Đá thạch anh Vicostone106/129
 • Đá thạch anh Vicostone107/129
 • Đá thạch anh Vicostone108/129
 • Đá thạch anh Vicostone109/129
 • Đá thạch anh Vicostone110/129
 • Đá thạch anh Vicostone111/129
 • Đá thạch anh Vicostone112/129
 • Đá thạch anh Vicostone113/129
 • Đá thạch anh Vicostone114/129
 • Đá thạch anh Vicostone115/129
 • Đá thạch anh Vicostone116/129
 • Đá thạch anh Vicostone117/129
 • Đá thạch anh Vicostone118/129
 • Đá thạch anh Vicostone119/129
 • Đá thạch anh Vicostone120/129
 • Đá thạch anh Vicostone121/129
 • Đá thạch anh Vicostone122/129
 • Đá thạch anh Vicostone123/129
 • Đá thạch anh Vicostone124/129
 • Đá thạch anh Vicostone125/129
 • Đá thạch anh Vicostone126/129
 • Đá thạch anh Vicostone127/129
 • Đá thạch anh Vicostone128/129
 • Đá thạch anh Vicostone129/129
 • 0/129
 • 1/129 Đá thạch anh Vicostone1/129
 • 2/129 Đá thạch anh Vicostone2/129
 • 3/129 Đá thạch anh Vicostone3/129
 • 4/129 Đá thạch anh Vicostone4/129
 • 5/129 Đá thạch anh Vicostone5/129
 • 6/129 Đá thạch anh Vicostone6/129
 • 7/129 Đá thạch anh Vicostone7/129
 • 8/129 Đá thạch anh Vicostone8/129
 • 9/129 Đá thạch anh Vicostone9/129
 • 10/129 Đá thạch anh Vicostone10/129
 • 11/129 Đá thạch anh Vicostone11/129
 • 12/129 Đá thạch anh Vicostone12/129
 • 13/129 Đá thạch anh Vicostone13/129
 • 14/129 Đá thạch anh Vicostone14/129
 • 15/129 Đá thạch anh Vicostone15/129
 • 16/129 Đá thạch anh Vicostone16/129
 • 17/129 Đá thạch anh Vicostone17/129
 • 18/129 Đá thạch anh Vicostone18/129
 • 19/129 Đá thạch anh Vicostone19/129
 • 20/129 Đá thạch anh Vicostone20/129
 • 21/129 Đá thạch anh Vicostone21/129
 • 22/129 Đá thạch anh Vicostone22/129
 • 23/129 Đá thạch anh Vicostone23/129
 • 24/129 Đá thạch anh Vicostone24/129
 • 25/129 Đá thạch anh Vicostone25/129
 • 26/129 Đá thạch anh Vicostone26/129
 • 27/129 Đá thạch anh Vicostone27/129
 • 28/129 Đá thạch anh Vicostone28/129
 • 29/129 Đá thạch anh Vicostone29/129
 • 30/129 Đá thạch anh Vicostone30/129
 • 31/129 Đá thạch anh Vicostone31/129
 • 32/129 Đá thạch anh Vicostone32/129
 • 33/129 Đá thạch anh Vicostone33/129
 • 34/129 Đá thạch anh Vicostone34/129
 • 35/129 Đá thạch anh Vicostone35/129
 • 36/129 Đá thạch anh Vicostone36/129
 • 37/129 Đá thạch anh Vicostone37/129
 • 38/129 Đá thạch anh Vicostone38/129
 • 39/129 Đá thạch anh Vicostone39/129
 • 40/129 Đá thạch anh Vicostone40/129
 • 41/129 Đá thạch anh Vicostone41/129
 • 42/129 Đá thạch anh Vicostone42/129
 • 43/129 Đá thạch anh Vicostone43/129
 • 44/129 Đá thạch anh Vicostone44/129
 • 45/129 Đá thạch anh Vicostone45/129
 • 46/129 Đá thạch anh Vicostone46/129
 • 47/129 Đá thạch anh Vicostone47/129
 • 48/129 Đá thạch anh Vicostone48/129
 • 49/129 Đá thạch anh Vicostone49/129
 • 50/129 Đá thạch anh Vicostone50/129
 • 51/129 Đá thạch anh Vicostone51/129
 • 52/129 Đá thạch anh Vicostone52/129
 • 53/129 Đá thạch anh Vicostone53/129
 • 54/129 Đá thạch anh Vicostone54/129
 • 55/129 Đá thạch anh Vicostone55/129
 • 56/129 Đá thạch anh Vicostone56/129
 • 57/129 Đá thạch anh Vicostone57/129
 • 58/129 Đá thạch anh Vicostone58/129
 • 59/129 Đá thạch anh Vicostone59/129
 • 60/129 Đá thạch anh Vicostone60/129
 • 61/129 Đá thạch anh Vicostone61/129
 • 62/129 Đá thạch anh Vicostone62/129
 • 63/129 Đá thạch anh Vicostone63/129
 • 64/129 Đá thạch anh Vicostone64/129
 • 65/129 Đá thạch anh Vicostone65/129
 • 66/129 Đá thạch anh Vicostone66/129
 • 67/129 Đá thạch anh Vicostone67/129
 • 68/129 Đá thạch anh Vicostone68/129
 • 69/129 Đá thạch anh Vicostone69/129
 • 70/129 Đá thạch anh Vicostone70/129
 • 71/129 Đá thạch anh Vicostone71/129
 • 72/129 Đá thạch anh Vicostone72/129
 • 73/129 Đá thạch anh Vicostone73/129
 • 74/129 Đá thạch anh Vicostone74/129
 • 75/129 Đá thạch anh Vicostone75/129
 • 76/129 Đá thạch anh Vicostone76/129
 • 77/129 Đá thạch anh Vicostone77/129
 • 78/129 Đá thạch anh Vicostone78/129
 • 79/129 Đá thạch anh Vicostone79/129
 • 80/129 Đá thạch anh Vicostone80/129
 • 81/129 Đá thạch anh Vicostone81/129
 • 82/129 Đá thạch anh Vicostone82/129
 • 83/129 Đá thạch anh Vicostone83/129
 • 84/129 Đá thạch anh Vicostone84/129
 • 85/129 Đá thạch anh Vicostone85/129
 • 86/129 Đá thạch anh Vicostone86/129
 • 87/129 Đá thạch anh Vicostone87/129
 • 88/129 Đá thạch anh Vicostone88/129
 • 89/129 Đá thạch anh Vicostone89/129
 • 90/129 Đá thạch anh Vicostone90/129
 • 91/129 Đá thạch anh Vicostone91/129
 • 92/129 Đá thạch anh Vicostone92/129
 • 93/129 Đá thạch anh Vicostone93/129
 • 94/129 Đá thạch anh Vicostone94/129
 • 95/129 Đá thạch anh Vicostone95/129
 • 96/129 Đá thạch anh Vicostone96/129
 • 97/129 Đá thạch anh Vicostone97/129
 • 98/129 Đá thạch anh Vicostone98/129
 • 99/129 Đá thạch anh Vicostone99/129
 • 100/129 Đá thạch anh Vicostone100/129
 • 101/129 Đá thạch anh Vicostone101/129
 • 102/129 Đá thạch anh Vicostone102/129
 • 103/129 Đá thạch anh Vicostone103/129
 • 104/129 Đá thạch anh Vicostone104/129
 • 105/129 Đá thạch anh Vicostone105/129
 • 106/129 Đá thạch anh Vicostone106/129
 • 107/129 Đá thạch anh Vicostone107/129
 • 108/129 Đá thạch anh Vicostone108/129
 • 109/129 Đá thạch anh Vicostone109/129
 • 110/129 Đá thạch anh Vicostone110/129
 • 111/129 Đá thạch anh Vicostone111/129
 • 112/129 Đá thạch anh Vicostone112/129
 • 113/129 Đá thạch anh Vicostone113/129
 • 114/129 Đá thạch anh Vicostone114/129
 • 115/129 Đá thạch anh Vicostone115/129
 • 116/129 Đá thạch anh Vicostone116/129
 • 117/129 Đá thạch anh Vicostone117/129
 • 118/129 Đá thạch anh Vicostone118/129
 • 119/129 Đá thạch anh Vicostone119/129
 • 120/129 Đá thạch anh Vicostone120/129
 • 121/129 Đá thạch anh Vicostone121/129
 • 122/129 Đá thạch anh Vicostone122/129
 • 123/129 Đá thạch anh Vicostone123/129
 • 124/129 Đá thạch anh Vicostone124/129
 • 125/129 Đá thạch anh Vicostone125/129
 • 126/129 Đá thạch anh Vicostone126/129
 • 127/129 Đá thạch anh Vicostone127/129
 • 128/129 Đá thạch anh Vicostone128/129
 • 129/129 Đá thạch anh Vicostone129/129
 • Đá thạch anh Vicostone video

Đá thạch anh Vicostone1/129

Đá thạch anh Vicostone2/129

Đá thạch anh Vicostone3/129

Đá thạch anh Vicostone4/129

Đá thạch anh Vicostone5/129

Đá thạch anh Vicostone6/129

Đá thạch anh Vicostone7/129

Đá thạch anh Vicostone8/129

Đá thạch anh Vicostone9/129

Đá thạch anh Vicostone10/129

Đá thạch anh Vicostone11/129

Đá thạch anh Vicostone12/129

Đá thạch anh Vicostone13/129

Đá thạch anh Vicostone14/129

Đá thạch anh Vicostone15/129

Đá thạch anh Vicostone16/129

Đá thạch anh Vicostone17/129

Đá thạch anh Vicostone18/129

Đá thạch anh Vicostone19/129

Đá thạch anh Vicostone20/129

Đá thạch anh Vicostone21/129

Đá thạch anh Vicostone22/129

Đá thạch anh Vicostone23/129

Đá thạch anh Vicostone24/129

Đá thạch anh Vicostone25/129

Đá thạch anh Vicostone26/129

Đá thạch anh Vicostone27/129

Đá thạch anh Vicostone28/129

Đá thạch anh Vicostone29/129

Đá thạch anh Vicostone30/129

Đá thạch anh Vicostone31/129

Đá thạch anh Vicostone32/129

Đá thạch anh Vicostone33/129

Đá thạch anh Vicostone34/129

Đá thạch anh Vicostone35/129

Đá thạch anh Vicostone36/129

Đá thạch anh Vicostone37/129

Đá thạch anh Vicostone38/129

Đá thạch anh Vicostone39/129

Đá thạch anh Vicostone40/129

Đá thạch anh Vicostone41/129

Đá thạch anh Vicostone42/129

Đá thạch anh Vicostone43/129

Đá thạch anh Vicostone44/129

Đá thạch anh Vicostone45/129

Đá thạch anh Vicostone46/129

Đá thạch anh Vicostone47/129

Đá thạch anh Vicostone48/129

Đá thạch anh Vicostone49/129

Đá thạch anh Vicostone50/129

Đá thạch anh Vicostone51/129

Đá thạch anh Vicostone52/129

Đá thạch anh Vicostone53/129

Đá thạch anh Vicostone54/129

Đá thạch anh Vicostone55/129

Đá thạch anh Vicostone56/129

Đá thạch anh Vicostone57/129

Đá thạch anh Vicostone58/129

Đá thạch anh Vicostone59/129

Đá thạch anh Vicostone60/129

Đá thạch anh Vicostone61/129

Đá thạch anh Vicostone62/129

Đá thạch anh Vicostone63/129

Đá thạch anh Vicostone64/129

Đá thạch anh Vicostone65/129

Đá thạch anh Vicostone66/129

Đá thạch anh Vicostone67/129

Đá thạch anh Vicostone68/129

Đá thạch anh Vicostone69/129

Đá thạch anh Vicostone70/129

Đá thạch anh Vicostone71/129

Đá thạch anh Vicostone72/129

Đá thạch anh Vicostone73/129

Đá thạch anh Vicostone74/129

Đá thạch anh Vicostone75/129

Đá thạch anh Vicostone76/129

Đá thạch anh Vicostone77/129

Đá thạch anh Vicostone78/129

Đá thạch anh Vicostone79/129

Đá thạch anh Vicostone80/129

Đá thạch anh Vicostone81/129

Đá thạch anh Vicostone82/129

Đá thạch anh Vicostone83/129

Đá thạch anh Vicostone84/129

Đá thạch anh Vicostone85/129

Đá thạch anh Vicostone86/129

Đá thạch anh Vicostone87/129

Đá thạch anh Vicostone88/129

Đá thạch anh Vicostone89/129

Đá thạch anh Vicostone90/129

Đá thạch anh Vicostone91/129

Đá thạch anh Vicostone92/129

Đá thạch anh Vicostone93/129

Đá thạch anh Vicostone94/129

Đá thạch anh Vicostone95/129

Đá thạch anh Vicostone96/129

Đá thạch anh Vicostone97/129

Đá thạch anh Vicostone98/129

Đá thạch anh Vicostone99/129

Đá thạch anh Vicostone100/129

Đá thạch anh Vicostone101/129

Đá thạch anh Vicostone102/129

Đá thạch anh Vicostone103/129

Đá thạch anh Vicostone104/129

Đá thạch anh Vicostone105/129

Đá thạch anh Vicostone106/129

Đá thạch anh Vicostone107/129

Đá thạch anh Vicostone108/129

Đá thạch anh Vicostone109/129

Đá thạch anh Vicostone110/129

Đá thạch anh Vicostone111/129

Đá thạch anh Vicostone112/129

Đá thạch anh Vicostone113/129

Đá thạch anh Vicostone114/129

Đá thạch anh Vicostone115/129

Đá thạch anh Vicostone116/129

Đá thạch anh Vicostone117/129

Đá thạch anh Vicostone118/129

Đá thạch anh Vicostone119/129

Đá thạch anh Vicostone120/129

Đá thạch anh Vicostone121/129

Đá thạch anh Vicostone122/129

Đá thạch anh Vicostone123/129

Đá thạch anh Vicostone124/129

Đá thạch anh Vicostone125/129

Đá thạch anh Vicostone126/129

Đá thạch anh Vicostone127/129

Đá thạch anh Vicostone128/129

Đá thạch anh Vicostone129/129

Mô tả sản phẩm

- Chất liệu: Đá thạch anh
- Công nghệ: Breton (Italy)
- Mầu sắc: trên 100 mầu sắc
- Kích thước: 1400x3000mm và 1650x3300, độ dầy 20mm và 30mm
- Ứng dụng linh hoạt: mặt bàn bếp, đảo bếp, bồn tắm, bồn rửa, quầy bar, ốp tường, ốp thang máy...
- Khả năng vượt trội: chống thấm nước, chống chầy xước, chống bám bẩn, độ cứng cao, chống vi khuẩn, an toàn thực phẩm...
- Liên hệ: 097 949 8619 để được tư vấn và đăng ký làm đại lý chính thức của Vicostone

 

-> Tại sao bạn mua hàng qua shop.KIENTRUC.com ? 

1. Sản phẩm được nhiều Kiến Trúc Sư, Nội Thất, Nhà Thầu đã sử dụng qua cho các công trình nên được chọn lọc tốt, bền, thẫm mỹ, xuất sứ rõ ràng. 1 đổi 1 nếu sản phẩm không hài lòng, kém chất lượng. Trả hàng miễn phí nếu quí khách không hài lòng.

2. KIENTRUC.com là đối tác Uy Tín chuyên ngành kiến trúc xây dựng chịu trách nhiệm chọn lọc lựa chọn phân phối trực tiếp từ các đại lý uy tín đã có kiểm chứng mua hàng lâu năm và xưởng sản xuất giá gốc kĩ tính chất lượng nên chiết khấu % cho khách hàng cao nhất trên từng sản phẩm. Và chịu trách nhiệm sản phẩm trực tiếp, đổi trả, đền bù, bảo hành nếu khách hàng phát hiện sản phẩm không uy tín.

3. Hàng hoá được nhân viên có chuyên môn trong ngành kiến trúc-nội thất của shop.KIENTRUC.com kiểm tra chọn mẫu mã đẹp từ nhà cung cấp test kiểm tra tính năng hữu dụng sử dụng cho nhiều công trình, khách hàng có thể xem hàng mẫu bất cứ ở đâu có showroom trưng bày sản phẩm của các nhà cung cấp đã ký hợp tác với shop.KIENTRUC.com

4. Đội ngũ shop.KIENTRUC.com đồng thời là nhà thầu lớn trong ngành Kiến Trúc Xây Dựng nên có kinh nghiệm tư vấn lựa chọn sản phẩm đẹp, chất lượng và đảm bảo uy tín hợp đồng thương mại lớn cho các Villa, Resort, Hotel. Sẵn sàng hoàn tiền 100% nếu phát hiện các đối tác của KIENTRUC.com gian lận trong thương mại, thiếu trách nhiệm.

* Mọi phản hồi, khiếu nại vui lòng gọi Hotline: 0937 66 99 66

Tags sản phẩm
Sản Phẩm cùng loại

Tủ Chén Bát Loft-sb125-01

(0) 11,092,500 đ (-3,697,500đ )
14,790,000 đ

Dụng Cụ Nhà Bếp

(0) Giá liên hệ

Kệ Bếp

(0) 590,000 đ
Sản phẩm liên quan

Bộ Bàn Nantes

(0) 2,840,400 đ

Ghế Bàn Ăn Neo

(0) Giá liên hệ

Ghế Ăn Louisa

(0) 3,850,000 đ
Sản phẩm mới

Bàn Ăn Connect

(0) 7,000,000 đ ( - 13500000đ )
20,500,000 đ
Đánh giá
(0 Đánh giá)
Xem thêm đánh giá
Đánh giá

Đá Thạch Anh Vicostone PR7977

 • Giá: liên hệ

Phạm Ngọc Hữu

167 Hoàng Ngân, Cầu Giấy

Thương hiệu Đá thạch anh Vicostone